Uchwała Nr 180/XXXI/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi i gminie Janów w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr 180/XXXI/05
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 lutego
2005 roku

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w

Lgoczance, gminie Janów w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

 

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z póżn. zm. / oraz art. 13 ust. l, art. 34 ust.
\,
art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami / tj. Dz. U. Nr 46 z 2000 r., póz, 543 z póz, zm. / i Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207 z dnia 22 września 2004 r
poz. 2108/-

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§1

Wyrazić zgodę na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy
Janów zaewidencjonowanej jako działka nr 338/5 k.m. l o pow. 0,0726 ha położonej w
Lgoczance, gm. Janów zabudowaną budynkiem zlewni mleka, dla której Sąd Rejonowy w
Częstochowie prowadzi KsięgęWieczystą Nr 90990.

§2

Cenę działki objętej sprzedażą określa szacunek dokonany przez biegłego rzeczoznawcę
majątkowego.


§3

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i rozplakatowane w miejscach publicznych na terenie sołectw oraz ogłoszone w prasie.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki
Wypis z rejestru gruntów   78.979 KB
MAPA wyrys z mapy ewidencyjnej.   123.532 KB