główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 179/XXXI/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedży lokali mieszkalnych oraz określenia ulg stosowanych przy sprzedaży tych lokali.

Uchwała Nr 179/XXXI/05
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 lutego
2005 roku

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

oraz określenia ulg stosowanych przy sprzedaży tych lokali

Na podstawie art. 34 ust. l pkt 3 i ust. 4 i art. 37 ust. 2 i art. 68 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz.543 z póżn.
zm. / art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali / Dz. U. Nr 80, póz.
903 ze zmianami /art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , póz. 1591 z późn. zm /.

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

Wyrazić zgodę na przeznaczenie do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu i udziałem w
częściach wspólnych niezbędną do korzystania z lokalu ,na rzecz dotychczasowych
najemców, w trybie bezprzetargowym za cenę równą wartości lokalu określoną przez
rzeczoznawcę majątkowego stosownie do art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 46 z 2000 r. póz. 543 z późn. zm. /
lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela położonych w Lgoczance, gm. Janów na działce nr
338/4 k.m. l o pow. 0,1355 ha stanowiącej własność Gminy Janów , dla której Sąd Rejonowy
w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr 90990.

§2

Jeżeli kupujący jednorazowo dokona wpłaty należności, cenę lokalu mieszkalnego określoną
przez rzeczoznawcę majątkowego obniża się o 45 % wartości określonej jak w punkcie l.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/