główna zawartość
artykuł nr 1

                                             Uchwała Nr 178/XXXI/05

                                             Rady Gminy w Janowie

                                             z dnia  8 lutego 2005 roku

w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami

                   pozarządowymi

            Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873) Rada Gminy Janów uchwala co następuje:

§ 1.

 

Przyjąć roczny program współpracy samorządu Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi na rok 2005, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/