Uchwała Nr 177/XXXI/2004 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Uchwała Nr. 177/XXXI/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 lutego 2005 roku

w sprawie : ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U.Nr.91 poz.408 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala

§1.

Ogłosić jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w brzmieniu załącznika Nr. l do
uchwały

&2.

Uchyla się Uchwałę Nr.l28/XXI/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 18 marca 2000 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w
Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy
Janów, oraz Uchwały :

- Nr.l83/XXIX/01 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr.l28/XXI/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 18 marca 2000 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia
31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

- Nr. 256/XXXVIII/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą
Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

- Nr.261/XXXIX/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,
- Nr. 262/XXXIX/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie

zmiany Uchwały Nr.256/XXXVIII/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 lutego 2002

roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

- Nr.49/X/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie : zmiany
uchwały Nr.l28/XXI/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 18 marca 2000 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31
stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

- Nr.l23/XXIV/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą
Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

- Nr.l52/XXVII/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą
Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/