główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 176/XXXI/2004 w sprawie:powołania członka Komisji Rewizyjnej w Janowie

Uchwała Nr. 176/XXXI/05
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 lutego 2005 roku

 


w sprawie: powołania członka Komisji Rewizyjnej w Janowie

 

 

Na podstawie art. 18a ust. l i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz § 76 Statutu Gminy Janów

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ l.

 

 

Powołać w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Pana Józefa Kadeckiego

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/