Uchwała Nr 175/XXXI/2004 w sprawie:zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr. 175/XXXI/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 lutego 2005 roku

 

 

w sprawie : zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

 

 

 

Na podstawie art.4 pkt.l oraz art.20 ust. l i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku
o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1593 z późniejszymi
zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr.47 poz.448 )

 

 

Rada Gminy uchwala:

 

 

§ l .

 

Ustala się miesięczną stawkę wynagrodzenia :

 

- stawka wynagrodzenia zasadniczego w kwocie                                 - 4.200 zł

- stawka dodatku funkcyjnego w kwocie                                            - l .200 zł

- stawka dodatku specjalnego w wysokości 20% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie            - l.080 zł

- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie                                                                      -  840 zł

 

 

 

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Nr.90/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Janów.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2005 roku

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/