Uchwała Nr 174/XXX/2004 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów

Uchwała Nr 174/XXX/05
Rady Gminy w Janowie

z dnia 28 stycznia 2005 roku

 

w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów

 

Na podstawie art.24 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz .U. Nr. 72 póz. 747 z późniejszymi
zmianami)

 

Rada Gminy uchwala:

 

§ l.

 Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z załącznikiem Nr. l do
uchwały w kwocie 2,28 zł + 7% VAT

§2.

Wprowadzić stałą miesięczną opłatę za korzystanie z przyłącza w kwocie 2,00 zł

§3.

Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z załącznikiem Nr.2
do uchwały w kwocie 2,85 zł +7% VAT

§4.

Traci moc uchwała Nr.87/XVIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia l marca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l marca 2005 roku,
oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

Załączniki
Tabela Nr 1: Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę   107.354 KB
Tabela Nr 2: Porównanie cen i stawekopłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków   65.554 KB
Tabela nr 3: Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.   100.378 KB
Tabela nr 4: Alokacja niezbednych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania taryf.   72.925 KB
Tabela Nr 5: Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.   43.040 KB
Tabela Nr 6: Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków - metoda alokacji prostej za rok 2005   134.016 KB
Tabela Nr 7: Rachunek wyników w złotych   58.656 KB
Tabela Nr 8: Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych   93.000 KB
Tabela Nr 9: Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków   58.626 KB
Tabela Nr 10: Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę   110.616 KB
Tabela Nr 11: Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków.   72.193 KB
Tabela Nr 12: Koszty pośrednie: warszatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych   85.362 KB
Tabela Nr 13: Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności.   97.109 KB
Tabela Nr 14: Lista osób fizycznych i prawnych posiadających udziały lub akcje dające prawo powyżej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego   47.220 KB
Tabela Nr 15: Transakcje sprzedaży i kupna pomiedzy przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a podmiotami zaleznymi, stowarzyszeniami i dominującymi z wyłączeniem operacji sprzedazy, kupna i przekazania składników majątku trwałego.   101.742 KB
Tabela Nr 16: Operacje dotyczące sprzedazy, kupna i przekazywania składników majątku trwalego pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a podmiotami zaleznymi, stowarzyszonymi i dominujacymi.   46.762 KB
Tabela Nr 17: Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych   76.803 KB
Tabela Nr 18: Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych.   42.622 KB