główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 57/2004 w sprawie rozdysponownia rezerwy budżetowej

Zarządzenie Nr 57/2004
Wójta Gminy w Janowie
z dnia 15 czerwca 2004 roku

 

 


w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej

 

Na podstawie art.128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 roku
o finansach publicznych.(t.j.Dz.U. z 2003r.Nr 15,poz. 148 z późniejszymi
zmianami).

 

Wójt Gminy Janów uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 95 793,00 zł zgodnie

z załącznikiem do zarządzenia

 

§2


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

 

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Gminy Janów

 

/Adam Markowski/

 

 

ZAŁĄCZNIK NR l
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W JANOWIE

w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej, w kwocie 95.793,00 zł

 

Dział

 

Rozdział

 

&

 

Nazwa

 

WYDATKI

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

95 793,00 zł

 

 

 

 

 

75818

 

 

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

95 793,00 zł

 

 

 

 

 

4810

 

Rezerwy

 

95 793,00 zł

 

 

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

 

 

10 000,00 zł

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

 

 

 

10 000,00 zł

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

10 000,00 zł

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

20 000,00 zł

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

 

 

20 000,00 zł

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

20 000,00 zł

 

700

 

 

 

 

Gospodarka nieruchomościami

 

 

 

21 000,00 zł

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

 

 

21 000,00 zł

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

10 000,00 zł

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

11 000,00 zł

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

13 500,00 zł

 

 

 

75022

 

 

 

Rady gmin, miast /i miast na prawach powiatu

 

 

 

2 500,00 zł

 

 

 

4420

 

Podróże służbowe, zagraniczne pracowników oraz osób

niebędących pracownikami

 

 

 

2 500,00 zł

 

75023

 

 

Urzędy gmin miast/ i miast na prawach powiatu)

 

 

 

11 000,00 zł

 

 

4210

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

10 000,00 zł

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe, zagraniczne pracowników oraz osób

niebędących

 

 

 

1 000,00 zł

 

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

13 500,00 zł

 

 

 

80101

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

6 000,00 zł

 

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

6 000,00 zł

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

5 000,00 zł

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

5 000,00 zł

 

80146

 

 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

 

 

2 500,00 zł

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2 500,00 zł

 

852

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

 

 

693,00 zł

 

 

 

85219

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

 

 

693,00 zł

 

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

 

 

693,00 zł

 

854

 

 

 

 

 

Edukacja opiekuńczo wychowawcza

 

 

 

13 000,00 zł

 

 

 

85417

 

 

 

Szkolne schronisko młodzieżowe

 

 

 

13 000,00 zł

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

6 000,00 zł

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

1 500,00 zł

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

5 000,00 zł

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe, krajowe

 

 

 

500,00 zł

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

3 000,00 zł

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placówek i dróg

 

 

 

3 000,00 zł

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3 000,00 zł

 

926

 

 

 

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

 

 

1 100,00 zł

 

 

 

92695

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

1 100,00 zł

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe, krajowe

 

 

 

1 100,00 zł

 

 

 

 

 

RAZEM

 

95 793,00 zł

 

95 793,00 zł

 

 

Wójt

Gminy Janów

 

/Adam Markowski/

 

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 113/2004 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 112/2004 w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 111/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 110/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 109/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 108/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 107/2004 w sprawie wdrożenia w gminie systemu zarządzania środowiskowego
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 106/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 105/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 104/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 103/2004 w sprawie zmiany zarządzenia o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 102/2004 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planu kont dla pracowników ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych j.s.t. Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 101/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 100/2004 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2004 w sprawie ustalenia cennika usług w gminnym Centrum Informacji w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 98/2004 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 97/2004 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników używających odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony osobistej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 96/2004 w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 95/2004 w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 tok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 94/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 93/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przeatrgu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 92/2004 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 91/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 90/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 89/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 88/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 87/2004 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 86/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 11/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 85/2004 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 84/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 10/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 83/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 82/2004 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 81/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 80/2004 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowegow Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 79/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 78/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 77/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 76/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 63/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 75/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 62/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 74/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 61/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 73/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2004 Wójta Giny Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 72/1-3//2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbioru w ramach Programu SAPARD
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 71/1-3//2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Obdnioru w ramach programu SAPARD
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 70/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 69/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A O/Częstochowa
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 67/2004 w sprawie powołania komisji konkursowejdo przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 66/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 65/2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 64/2004 w sprawie rozdysponownia rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 63/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 47/2004 Wójta Gmny Janów z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie unieważnienia ogłoszenia i postępowania konkursowego dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowe
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 62/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 42/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 50/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodziezowego w Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 60/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 44/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowegow Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 59/1-4/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 58/2004 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z usług w Szkolnym Schronisku Młodzieżowymw Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 57/2004 w sprawie rozdysponownia rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 56/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 55/2004 w sprawie ogłoszenia powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 54/1-5/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramch programu SAPARD
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 53/2004 w sprawie delegowania i upoważnienia do prac w komisji inwentaryzacyjnej kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i pracownika Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 52/2004 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 51/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 50/2004 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49a/2004 w sprawie powołania składu osobowego KOMISJI PRZETARGOWEJ do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 48/2004 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodziężowego w Siedlcu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 47/2004 w sprawie unieważnienia ogłoszenia i postępowania konkursowego dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 46/2004 w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 45/2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2003
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 44/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 43/2004 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 42/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 41/2004 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów oraz komunikatów wyborczych.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 40/2004 w sprawie uchwalenia regulaminu dowozu uczniów z terenu gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 39/2004 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej w ramach programu Sapard
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 38/2004 w sprawie powołania skłądu osobowego komisji przetargowej w ramach programu Sapard
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 37/2004 w sprawie powołania skłądu osobowego komisji przetargowej w ramach programu Sapard
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 36/2004 w sprawie powołania składu komisji przetargowej w ramach programu Sapard.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 35/2004 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu gminy Janów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Janów