główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2005

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów
na rok 2005

Ustalono dochody budżetu gminy w kwocie     -       12.680.903,00 zł

- plan dotacji na zadania zlecone               -       871.386,00 zł
- subwencja dla gmin                                -    5.290.897,00 zł
- dotacje na zadania własne                      -       101.653,00 zł 
- dochody własne                                     -    3.125.758,00 zł
- dochody pochodzące z innych źródeł      -    3.291.209,00 zł

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie    75.000,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu gminy w kwocie     -       14.247.621,00 zł

- plan wydatków na zadania zlecone                                         -    871.386,00 zł
- plan wydatków na zadania inwestycyjne                                 - 4.560.470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 
           w tym :
           - na program przeciwdziałania alkoholizmowi            -          100.000,00 zł
           - wynagrodzenia i pochodne                                     -       6.215.634,00 zł
           - wydatki bieżące                                                     -       2.500.131,00 zł 

Ustalono rozchody w kwocie  - 1.433.282,00 zł  na spłatę kredytów pobranych w Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowaoraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach .

Ustalono przychody w kwocie - 3.000.000,00 zł jakokwotę planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące , z tego kwota 1.566.718,00 zł stanowi pokrycie deficytu budżetowego.