główna zawartość

Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 listopada 2019 r.

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 112/XVIII/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Uchwała Nr 111/XVIII/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
Uchwała Nr 110/XVIII/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2020 rok
Uchwała Nr 109/XVIII/19 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr 108/XVIII/19 w sprawie rozbiórki budynku garażowego usytuowanego na działce Nr 273/18 w Janowie przy ul. Żurawskiej 32
Uchwała Nr 107/XVIII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia
Uchwała Nr 106/XVIII/19 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2019 rok
Uchwała Nr 105/XVIII/19 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Uchwała Nr 104/XVIII/19 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020
Uchwała Nr 103/XVIII/19 w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Janów
Uchwała Nr 102/XVIII/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez