główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ IV KADENCJI RADY GMINY w JANOWIE - ROK 2005

 

REJESTR UCHWAŁ IV KADENCJI RADY GMINY w JANOWIE – ROK 2005

Uchwała Nr 247/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej.

 Uchwała Nr 246/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów

 Uchwała Nr 245/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przekształcenia jednostki budżetowej – Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie – w instytucję kultury o nazwie „Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie&

 Uchwała Nr 244/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie.

 Uchwała Nr 243/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany Uchwały Nr 240/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok

 Uchwała Nr 242/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr 241/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych.

 Uchwała Nr 240/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.

 Uchwała Nr 239/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 Uchwała Nr 238/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodkó

 Uchwała Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej

 Uchwała Nr 236/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr 235/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.

 Uchwała Nr 234/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku - Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej

 Uchwała Nr 233/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów.

 Uchwała Nr 232/XXXVII/2005 w sprawie: deklaracji przez Radę Gminy w Janowie o zabezpieczeniu środków w 2006 roku na "Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej".

 Uchwała Nr 231/XXXVII/2005 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę drółg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549".

 Uchwała Nr 230/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością gruntową przez Wójta Gminy.

 Uchwała Nr 229/XXXVII/2005 w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.

 Uchwała Nr 228/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł

 Uchwała Nr 227/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.

 Uchwała Nr 226/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 395 273,00 zł

 Uchwała Nr 225/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 147 732,00 zł

 Uchwała Nr 224/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 252 653,00 zł

 Uchwała Nr 223/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 152 074,00 zł

 Uchwała Nr 222/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczek w kwocie 404 727,00 zł

 Uchwała Nr 221/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok

 Uchwała Nr 220/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005

 Uchwała Nr 219/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr 218/XXXVI/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł

 Uchwała Nr 217/XXXVI/2005 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów

Uchwała Nr 216/XXXV/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

 Uchwała Nr 215/XXXV/2005 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 Uchwała Nr 214/XXXV/2005 w sprawie:wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej wKluczborku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

 Uchwała Nr 213/XXXV/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł

 Uchwała Nr 212/XXXV/2005 w sprawie: zmiany w planie budżetu gminy na 2005 rok

 Uchwała Nr 211/XXXV/2005 w sprawie: nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych wraz z ułamkową współwłasnością gruntu i części wspólnych budynku.

 Uchwała Nr 210/XXXV/2005 w sprawie: odkreślenie zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych przez Wójta Gminy

 Uchwała Nr 209/XXXV/2005 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Janów

Uchwała Nr 208/XXXIV/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu na 2005 rok.

 Uchwała Nr 207/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Żuraw"

 Uchwała Nr 206/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Złoty Potok"

 Uchwała Nr 205/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Zagórze"

 Uchwała Nr 204/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Skowronów"

 Uchwała Nr 203/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Piasek"

 Uchwała Nr 202/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Lusławice"

 Uchwała Nr 201/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Bystrzanowice Dwór"

 Uchwała Nr 200/XXXIV/2005 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, na

 Uchwała Nr 199/XXXIV/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004

 Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

 Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO)

 Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów

 Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie: delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu

 Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego

 Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.

 Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 2004

 Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok

 Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr 187/XXXII/2005 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 Uchwała Nr 186/XXXII/2005 w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

 Uchwała Nr 185/XXXII/2005 w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na modernizację dróg powiatowych

 Uchwała Nr 184/XXXII/2005 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów

 Uchwała Nr 183/XXXII/2005 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, n

 Uchwała Nr 182/XXXII/2005 w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr 181XXXI/2005 w sprawie:uznania alei za pomnik przyrody

 Uchwała Nr 180/XXXI/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi i gminie Janów w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 Uchwała Nr 179/XXXI/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedży lokali mieszkalnych oraz określenia ulg stosowanych przy sprzedaży tych lokali.

 Uchwała Nr 178/XXXI/2005 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi.

 Uchwała Nr 177/XXXI/2005 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

 Uchwała Nr 176/XXXI/2005 w sprawie:powołania członka Komisji Rewizyjnej w Janowie

 Uchwała Nr 175/XXXI/2005 w sprawie:zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr 174/XXX/2005 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów