główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 78/XIV/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 78/XIV/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1, art. 6k ust. 2a pkt. 1, art. 6k ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 730)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata będzie pobierana od gospodarstwa domowego.

§ 2.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 16 zł,
b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 38,50 zł,
c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 38,50 zł,
d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 61 zł,
e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 61 zł,
f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 61 zł,
g) gospodarstwa domowe 7 osobowe i większe - 83,50 zł.

2. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następujących wysokościach:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 32 zł,
b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 77 zł,
c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 77 zł,
d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 122 zł,
e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 122 zł,
f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 122 zł,
g) gospodarstwa domowe 7 osobowe i większe - 167 zł.

§ 3.

Uchyla się uchwałę Nr 71/XIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak