główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 75/XIV/19 w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie oraz Placówki Wsparcia Dziennego. Świetlicy opiekuńczo - specjalistycznej w Piasku

UCHWAŁA NR 75/XIV/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie oraz Placówki Wsparcia Dziennego. Świetlicy opiekuńczo – specjalistycznej w Piasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art.18c ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1111) art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Z dniem 2 lipca 2019 r. łączy się jednostkę organizacyjną "Placówka Wsparcia Dziennego. Świetlica opiekuńczo – specjalistyczna w Piasku" wraz z jednostką organizacyjną "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie".

2. W wyniku połączenia "Placówka Wsparcia Dziennego. Świetlica opiekuńczo – specjalistyczna w Piasku" ulega likwidacji, jako odrębna jednostka budżetowa, a jej zadania przejmuje "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie".

3. Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej określa nowy statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

4. Mienie użytkowane przez Placówkę, zobowiązania, należności oraz prawa i obowiązki według stanu na dzień 2 lipca 2019 r. przejmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak