główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 74/XIII/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR 74/XIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok

Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 303 598,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 335 998,59 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zwiększenie planu przychodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 30 000,00 zł oraz zwiększenie planu rozchodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 64/XII/19 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 15 Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok i nadaje mu się treść:
1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach,
2. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2019 w wysokości 104 977,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak