główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 73/XIII/19 w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Piasku

UCHWAŁA NR 73/XIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Piasku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6a, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, 3, 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.), art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Nadaje się statut Placówce Wsparcia Dziennego w Piasku pod nazwą „Świetlica opiekuńczo – specjalistyczna w Piasku” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak