główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 70/XIII/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR 70/XIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 39 ust. 5, 5a, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów na okres od 1 września 2019 roku. Plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak