główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 69/XIII/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

UCHWAŁA NR 69/XIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

Na podstawie art. 70a ust. 1i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019 r., poz.136), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów, maksymalne kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania danego semestru studiów. 3. W przypadku kształcenia wielosemestralnego opłata, o której mowa w ust. 1 dotyczy jednego semestru.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak