główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 68/XIII/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR 68/XIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z poźn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po zapoznaniu się:

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
4) z informacją o stanie mienia Gminy,
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
- udziela się Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak