główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 65/XII/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR 65/XII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchyla się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/IX/19 Rady Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janów Ewa Ucieklak