główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 64/XII/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR 64/XII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 85 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 85 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Zwiększenie planu przychodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 422 500,00 zł oraz zwiększenie planu rozchodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 422 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Uchylenie załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 46/IX/19 Rady Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 13 Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok i nadaje mu się treść: Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1. Kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00zł.
2. Sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę na:
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 510 442,39 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 13 282,61 zł.
3. Finansowania wydatków na inwestycje z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 290 000,00 zł.
4. Wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 910 000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak