główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 63/XII/19 w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR 63/XII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2.

1. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą wnosi się do Rady Gminy Janów w formie projektu uchwały.

2. W załączeniu do projektu uchwały składa się listę poparcia podpisaną przez co najmniej 200 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Janów.

§ 3.

1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego promocją oraz organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej komitetem, utworzony zgodnie z postanowieniami § 8 uchwały.

2. Projekt uchwały musi odpowiadać wymogom formalnym opisanym w § 10 i § 11 uchwały.

§ 4.

Komitet organizuje zbieranie podpisów mieszkańców popierających inicjatywę uchwałodawczą, zachowując następujące wymogi:

1) projekt uchwały, której inicjatywa dotyczy, musi być dostępny do wglądu w miejscu zbierania podpisów mieszkańców,

2) mieszkaniec gminy udziela poparcia projektowi uchwały poprzez wpisanie na listę poparcia swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i złożenie własnoręcznego podpisu; w celu weryfikacji uprawnienia do udzielenia poparcia konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych,

3) każda strona listy poparcia musi zawierać nazwę komitetu oraz tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.

§ 5.

1. Projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Radzie Gminy Janów.

2. Przewodniczący Rady Gminy Janów kieruje do Wójta Gminy Janów wniosek o weryfikację formalną listy poparcia dla projektów uchwał, dla których zebrano wymaganą liczbę podpisów poparcia.

§ 6.

1. Projekt uchwały poparty przez wymaganą liczbę uprawnionych mieszkańców Przewodniczący Rady Gminy Janów kieruje do zaopiniowania przez radcę prawnego.

2. Przewodniczący Rady Gminy Janów umieszcza zaparafowany przez radcę prawnego projekt uchwały w porządku sesji Rady Gminy Janów, w terminie określonym w przepisach.

3. Ujęty w porządku sesji Rady Gminy Janów projekt uchwały zamieszcza się w publikatorach zgodnie ze Statutem Gminy Janów wraz z adnotacją, że jest to projekt, złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

4. W przypadku negatywnej opinii radcy prawnego do projektu uchwały dołącza się treść tej opinii. Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych

§ 7.

1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców Gminy Janów, którzy posiadają czynne prawo wyborcze i złożyli do Rady Gminy Janów pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.

2. Komitet może wskazać w pisemnym oświadczeniu, podpisanym przez jego członków, pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac Rady Gminy Janów związanych z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Wówczas cała korespondencja kierowana jest wyłącznie na adres pełnomocnika. Jeśli komitet nie wyznaczy pełnomocnika, wówczas cała korespondencja kierowana jest do pierwszego umieszczonego na liście członka komitetu.

3. Komitet zawiadamia pisemnie Przewodniczącego Rady Gminy Janów o powołaniu komitetu. W zawiadomieniu podaje się nazwę komitetu, zawierającą tytuł projektu uchwały, skład komitetu ze wskazaniem danych, o których mowa w ust. 1 oraz adresów poczty elektronicznej i numerów telefonów, a także dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu).

4. Przewodniczący Rady Gminy Janów kieruje do Wójta Gminy Janów wniosek o weryfikację formalną składu komitetu.

5. Przewodniczący Rady Gminy kieruje do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o przyjęciu zawiadomienia o powołaniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawierającą nazwę komitetu. Zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

§ 8.

1. Za promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej odpowiada komitet.

2. Promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców komitet realizuje we własnym zakresie.

3. Komitet prowadzi promocję inicjatywy uchwałodawczej z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa w szczególności za pośrednictwem sieci internetowej, tablic ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach i inny sposób zwyczajowo przyjęty w urzędzie. Formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał, składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

§ 9.

Projekt uchwały Rady Gminy Janów, o którym mowa w § 1, sporządza komitet w formie pisemnej.

§ 10.

1. Projekt uchwały powinien zawierać elementy wymagane dla uchwały i projektu uchwały, określone w Statucie Gminy Janów z wyjątkiem daty podjęcia i numeru sprawy.

2. Projekt uchwały winien być opatrzony czytelnymi podpisami wszystkich członków komitetu, a poszczególne strony projektu muszą zostać przez nich zaparafowane.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak