główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 61/XII/19 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR 61/XII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2017 poz. 328 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Wprowadza się dopłatę dla taryfowych grup odbiorców korzystających z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę: OWD (grupa odbiorców reprezentowana przez gospodarstwa domowe w domach jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie zużycia wody) oraz RWD (grupa odbiorców reprezentowana przez gospodarstwa domowe w domach jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie norm zużycia wody – ryczałtu) w wysokości 0,90 zł za każdy m3 wody.

2. Wprowadza się dopłatę dla taryfowych grup odbiorców korzystających z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków: KD (odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych) w wysokości 2,00 zł za każdy m3 odprowadzonych ścieków.

3. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 będą obowiązywać od dnia 15.06.2019 r. do 14.06.2020 r.

§ 2.

Dopłaty, o których mowa będą przekazywane Zakładowi Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o. o. po przedłożeniu przez to przedsiębiorstwo rozliczenia za faktycznie dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki razem ze zbiorczym zestawieniem w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

§ 3.

Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe z budżetu Gminy Janów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak