główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 60/XII/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2019

UCHWAŁA NR 60/XII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak