główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 58/XII/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR 58/XII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019, poz.506) oraz art.16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2018, poz. 1508 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak