główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 57/XII/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2018 rok

UCHWAŁA NR 57/XII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2018 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz 351)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z siedzibą w Janowie przy ul. Leśnej 3 za 2018 rok składające się z :

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje stan: 577.224,03 złotych,
2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. zamkniętego zyskiem netto na kwotę: 80.239,94 złotych,
3) informacji dodatkowej w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak