główna zawartość
artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Janów za 2018 rok

Zarządzenie Nr 85/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 31 maja 2019r.

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 2018

Na podstawie art. art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Wójt Gminy Janów zarządza:

§1

Przedstawić Radzie Gminy Janów Raport o stanie Gminy Janów za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Raport o stanie Gminy Janów podlega publikacji na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

 

Raport o stanie Gminy Janów za 2018 rok.