główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 54/X/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

UCHWAŁA NR 54/X/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwala się „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 81/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak