główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 53/X/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 53/X/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną od właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać zebraną przez właściciela nieruchomości ilość zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów wymienionych w pkt. 2 w pojemnikach i workach, których pojemność jest określona w rozdziale III Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów;
2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Janów, harmonogramu wywozu oraz umowy podpisanej z przedsiębiorcą wybranym w wyniku przetargu w następujących terminach:
a) zmieszane odpady komunalne, nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, a z zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
b) odpady wymienione w ust. 2 pkt 1-7 nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, a z zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
c) odpady wymienione w ust. 2 pkt 8-11 można oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
d) odpady wielkogabarytowe będą odbierane w ilości do 5 sztuk/na rok/na nieruchomość w ramach mobilnej zbiórki prowadzonej dwa razy do roku lub istnieje możliwość oddania ich we wskazanej ilości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 1m3/na rok/na nieruchomość po wcześniejszym ustaleniu terminu i lokalizacji pojemników z pracownikiem Urzędu Gminy Janów, lub istnieje możliwość oddania ich we wskazanej ilości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
f) opony z samochodów osobowych w ilości 5 sztuk/na rok/ na nieruchomość, lub istnieje możliwość oddania ich we wskazanej ilości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości może indywidualnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier,
2) szkło,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) tworzywa sztuczne typu PET,
5) metal,
6) odpady ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) popiół,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) odpady zielone,
11) przeterminowane leki i chemikalia,
12) zużyte opony w ilości 5 sztuk/na rok/na nieruchomość,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1m3/ na rok/ na nieruchomość,
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 5 sztuk/ na rok/na nieruchomość.

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie świadczył usługi we wtorki od godz. 13.00 do godz. 16.00 oraz w czwartki od 8.00 do 10.00. Punkt zlokalizowany jest w Janowie na ul. Przyrowskiej na terenie oczyszczalni ścieków.

4. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 12-14, będzie podlegał ścisłej kontroli poprzez obowiązek zgłaszania do pracownika merytorycznego w Urzędzie Gminy Janów odbieranych odpadów (PSZOK, zbiórka mobilna).

§ 3.

1. Każdy przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, może być zgłaszany:

1) ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Janów,
2) pisemnie na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@janow.pl .
4) telefonicznie, pod numerem 34 3278048 wew. 27 w godzinach pracy urzędu.

2. Każdy przypadek zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych winien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub inne dane pozwalające na zidentyfikowanie właściciela nieruchomości,
2) telefon kontaktowy,
3) zwięzły opis niewłaściwego świadczenia usług w sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt 1 , sporządza się notatkę.

3. Osoba odpowiedzialna za gospodarkę odpadami w Urzędzie Gminy niezwłocznie przekazuje przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych informację o każdym przypadku zgłoszenia niewłaściwego sposobu świadczenia usług.

4. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne lub podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust.4., informuje pisemnie lub mailowo Urząd Gminy o sposobie ich załatwienia.

5. O sposobie załatwienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Urząd Gminy informuje właściciela nieruchomości dokonującego zgłoszenia.

6. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów, traktowane będą jako odpady zmieszane.

7. Odbiorowi podlegają, tylko te odpady komunalne, które zostały wystawione w dniu odbioru przed posesję do godz. 7.00. Odpady wystawione w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym odpady, a także odpady wystawione w godzinach późniejszych, nie podlegają odbiorowi.

8. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny: papieru, szkła, zbieranych łącznie odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowch, odpadów zielonych i ulegających biodegradacji, popiołu, jest dostarczany przez firmę wywozową raz w roku, przed rozpoczęciem okresu, w którym on obowiązuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Gminy Janów w zakładce gospodarka odpadami.

9. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem dwa razy do roku z przed posesji, w ramach mobilnej zbiórki. Szczegółową informację o terminach zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Janów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Traci moc Uchwała nr 80/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak