główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 51/X/19 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Janów

UCHWAŁA NR 51/X/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Janów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 3-6 i 8-10 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych w celu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4. zajęcie pasa drogowego na prawie wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.

Za zajęcie 1m² pasa drogi gminnej o którym mowa w § 1 pkt 1-4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3 zł
2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50 % szerokości - 4,5 zł
3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% - 7,5 zł
4. chodnik, pobocze, ścieżka rowerowa, plac - 3 zł
5. pozostałe elementy pasa drogowego niewymienione w pkt 1-4 (zieleniec, rów itp.) - 1,5 zł
6. zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3.

Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1. jezdnia o nawierzchni bitumicznej - 30 zł
2. jezdnia o nawierzchni tłuczniowej - 20 zł
3. drogowy obiekt inżynierski - 200 zł
4. chodnik - 10 zł
5. pobocze - 5 zł

§ 4.

Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni

1. dla rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego – 0,50 zł
2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł
3. pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe – 2 zł/m²/24h
4. dla reklam za każdy 1 m² nawet niepełny jej powierzchni – 2 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6.

Opłaty określone w uchwale stanowią przychody środków specjalnych Urzędu Gminy Janów przeznaczonych na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak