główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 50/X/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 50/X/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Rada Gminy Janów uchwala

§ 1.

Przyjmuje się rezygnację Pana Marcina Kowalczyka z funkcji członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Janów oraz z funkcji członka Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Janów, złożoną pisemnie w dniu 12 kwietnia 2019 roku.

§ 2.

W uchwale Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ w składzie:

1) Franciszek Cieśliński,
2) Monika Kasznia,
3) Jacek Lampa,
4) Rafał Łakomy,
5) Alfreda Mendakiewicz,
6) Artur Słabosz,
7) Henryk Srokosz,
8) Paweł Stefaniak,
9) Michał Szczepanik.”.

2. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ w składzie:

1) Franciszek Cieśliński,
2) Andrzej Grzesiak,
3) Monika Kasznia,
4) Marcin Kozak,
5) Artur Słabosz,
6) Paweł Stefaniak,
7) Rafał Tomza.”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak

Załączniki:
Uzasadnienie 99 KB