główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 49/X/19 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR 49/X/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak