główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 48/X/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

UCHWAŁA NR 48/X/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 42 ust.7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wysokości 22 godzin.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak

Załączniki:
Uzasadnienie 96 KB