główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Janów (obowiązuje od 1 maja 2019 r.)

Zarządzenie Nr 57/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Janów

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy Janów, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów,
2) Zarządzenie Nr 271/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów,
3) Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów,
4) Zarządzenie Nr 437/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów,
5) Zarządzenie Nr 712/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów.

§ 3

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Kierownikom poszczególnych Referatów.

2. Zobowiązuję Sekretarza do zapoznania wszystkich pracowników z treścią Regulaminu w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie.

3. Zobowiązuję pracowników Urzędu do przestrzegania zapisów zawartych w Regulaminie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik