główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 46/IX/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA NR 46/IX/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm..) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 87 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 87 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zwiększenie planu przychodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 74 977,00 zł oraz zwiększenie planu rozchodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 74 977,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zmianę planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Uchylenie załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 31/VII/19 Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Uchylenie załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 31/VII/19 Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak