główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 34/VIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Zagórze nr 3/1 gm. Janów z Panią Karoliną Nowak.

UCHWAŁA NR 34/VIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Zagórze nr 3/1 gm. Janów z Panią Karoliną Nowak

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z Panią Karoliną Nowak na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, dotyczącej nieruchomości położonej w obrębie Zagórze, gm. Janów stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 314/27 o powierzchni 0,0233 ha wraz z lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 64,54 m2, składającym się z: kuchni, pokoju, przedpokoju, facjatki oraz działki o numerze ewidencyjnym 314/21 o powierzchni 0,0176 ha wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 16 m2.

§ 2.

Nieruchomość opisana w § 1 stanowi własność Gminy Janów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00154496/9.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak

Załączniki:
Uzasadnienie 108 KB
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 45/VIII/19 w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Uchwała Nr 44/VIII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 31/VII/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr 43/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Uchwała Nr 42/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
Uchwała Nr 41/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok.
Uchwała Nr 40/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok.
Uchwała Nr 39/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2019 rok.
Uchwała Nr 38/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok.
Uchwała Nr 37/VIII/19 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.
Uchwała Nr 36/VIII/19 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów.
Uchwała Nr 35/VIII/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uchwała Nr 34/VIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Zagórze nr 3/1 gm. Janów z Panią Karoliną Nowak.
Uchwała Nr 33/VIII/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.