główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 36/VIII/19 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów.

UCHWAŁA NR 36/VIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Sołtys otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 200 zł.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę czasu poświęconego na czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa.

3. Wypłata diety za dany miesiąc następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe.

4. W przypadku upływu kadencji sołtysa lub zaprzestania pełnienia funkcji przez sołtysa z innych przyczyn, zachowuje on w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których pełnił obowiązki sołtysa.

5. W przypadku braku realizacji obowiązków wynikających z pełnienia funkcji sołtysa dieta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości dni w których sołtys nie realizował obowiązków.

6. Dieta obliczana w sposób określony w ust. 4 i 5 ulega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 28/VII/19 Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 45/VIII/19 w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Uchwała Nr 44/VIII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 31/VII/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr 43/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Uchwała Nr 42/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
Uchwała Nr 41/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok.
Uchwała Nr 40/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok.
Uchwała Nr 39/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2019 rok.
Uchwała Nr 38/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok.
Uchwała Nr 37/VIII/19 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.
Uchwała Nr 36/VIII/19 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów.
Uchwała Nr 35/VIII/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uchwała Nr 34/VIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Zagórze nr 3/1 gm. Janów z Panią Karoliną Nowak.
Uchwała Nr 33/VIII/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.