główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 37/VIII/19 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.

UCHWAŁA NR 37/VIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Radnym Gminy Janów przysługuje dieta.

§ 2.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy ustala się w kwocie 1300 zł.

§ 3.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ustala się w kwocie 900 zł.

§ 4.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej ustala się w kwocie 800 zł.

§ 5.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla pozostałych Radnych Gminy ustala się w kwocie 700 zł.

§ 6.

Miesięczna zryczałtowana dieta radnych ulega zmniejszeniu o kwotę 50 złotych za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu Komisji.

§ 7.

Radny ma prawo do diety z jednego tytułu w najwyższej wysokości, za wyjątkiem diety pobieranej z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

§ 8.

Podstawę do naliczania wysokości diet stanowi potwierdzenie na liście obecności uczestnictwa w sesji lub posiedzeniu Komisji.

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr 27/VII/19 Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 45/VIII/19 w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Uchwała Nr 44/VIII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 31/VII/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr 43/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Uchwała Nr 42/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
Uchwała Nr 41/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok.
Uchwała Nr 40/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok.
Uchwała Nr 39/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2019 rok.
Uchwała Nr 38/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok.
Uchwała Nr 37/VIII/19 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.
Uchwała Nr 36/VIII/19 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów.
Uchwała Nr 35/VIII/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uchwała Nr 34/VIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Zagórze nr 3/1 gm. Janów z Panią Karoliną Nowak.
Uchwała Nr 33/VIII/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.