główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 32/VII/19 w sprawie przedstawiciela Gminy Janów w Związku Gmin Jurajskich

UCHWAŁA NR 32/VII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie przedstawiciela Gminy Janów w Związku Gmin Jurajskich

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 ust.2 i § 12 ust. 1-3 Statutu Związku Gmin Jurajskich oraz uchwałą Nr 58/XIV/91 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 1991r. w sprawie: przystąpienia do Związku Gmin Jurajskich.

Rada Gminy Janów uchwala:
§ 1.

Gminę w Związku Gmin Jurajskich reprezentować będą:
1) Edward Moskalik - Wójt Gminy Janów
2) Adam Markowski - Radny Powiatu Częstochowskiego

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Ewa Ucieklak