główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 31/VII/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA NR 31/VII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm..) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 14 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 79 984,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zwiększenie planu przychodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 65 584,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zmianę planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Uchylenie załącznika Nr 8 do Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Uchylenie załącznika Nr 9 do Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak