główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 30/VII/19 w sprawie ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów.

UCHWAŁA NR 30/VII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się miesięczną stawkę wynagrodzenia brutto Wójta Gminy Janów w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadniczego w kwocie – 4.700,00 zł,
2) stawka dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.700,00 zł,
3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 940,00 zł.
2. Ponadto, oprócz wynagrodzenia określonego w ustępie 1, Wójtowi przyznaje się dodatek specjalny, w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.280,00zł.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 290/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2019 roku.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Ewa Ucieklak