główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 29/VII/19 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

UCHWAŁA NR 29/VII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1588 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych )  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1588 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami):

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Rada Gminy Janów:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;
2) określa inkasentów ww. podatków;
3) określa termin płatności dla inkasentów;
4) wyprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2.

Zarządza się na terenie Gminy Janów pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3.

Na inkasentów wyznacza się:
1. Pana Rafała Czerwonkę na terenie sołectwa Apolonka,
2. Pana Artura Słabosza na terenie sołectwa Bystrzanowice,
3. Panią Emilię Śpiewak na terenie sołectwa Bystrzanowice Dwór,
4. Pana Zygmunta Srokosza na terenie sołectwa Czepurka,
5. Pana Marcina Cykowskiego na terenie sołectwa Góry Gorzkowskie,
6. Pana Rafała Gałązkę na terenie sołectwa Hucisko,
7. Pana Pawła Oberzig na terenie sołectwa Janów,
8. Panią Danutę Niepsuj na terenie sołectwa Lgoczanka,
9. Pana Romana Hęcińskiego na terenie sołectwa Lusławice,
10. Panią Sylwię Kozioł na terenie sołectwa Lipnik,
11. Panią Annę Nowak na terenie sołectwa Okrąglik,
12. Pana Rafała Tomzę na terenie sołectwa Pabianice,
13. Panią Krystynę Kozioł na terenie sołectwa Ponik,
14. Pana Jacka Lampę na terenie sołectwa Złoty Potok,
15. Pana Jerzego Miedzińskiego na terenie sołectwa Piasek,
16. Pana Henryka Grzegorczyka na terenie sołectwa Śmiertny Dąb,
17. Panią Kazimierę Biczak na terenie sołectwa Skowronów,
18. Pana Przemysława Tatarowicza na terenie sołectwa Siedlec,
19. Pana Jerzego Różyckiego na terenie sołectwa Sokole Pole,
20. Panią Ewę Grzelkę na terenie sołectwa Teodorów,
21. Pana Dariusza Gajdę na terenie sołectwa Zagórze,
22. Pana Zenona Kozierkiewicza na terenie sołectwa Żuraw.

§ 4.

Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy Janów w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 5.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Janów podatków.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 22/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Ewa Ucieklak