główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 28/VII/19 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów.

UCHWAŁA NR 28/VII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

1. Sołtys otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 200 zł.
2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę czasu poświęconego na czynności związane
z wykonywaniem funkcji sołtysa.
3. Wypłata diety za dany miesiąc, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe.
4. W przypadku upływu kadencji sołtysa lub zaprzestania pełnienia funkcji przez sołtysa z innych przyczyn, zachowuje on w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których pełnił obowiązki sołtysa.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 164/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Ewa Ucieklak