główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 27/VII/19 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.

UCHWAŁA NR 27/VII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Radnym Gminy Janów przysługuje dieta.

§ 2.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy ustala się
w kwocie 1300 zł.

§ 3.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ustala się
w kwocie 900 zł.

§ 4.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej ustala się w kwocie 800 zł.

§ 5.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla pozostałych Radnych Gminy ustala się w kwocie 700 zł.

§ 6.

Miesięczna zryczałtowana dieta radnych ulega zmniejszeniu o 20% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu Komisji.

§ 7.

Radny ma prawo do diety z jednego tytułu w najwyższej wysokości, za wyjątkiem diety pobieranej z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr 14/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Ewa Ucieklak