główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 25/VII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

UCHWAŁA NR 25/VII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

W § 2 uchwały nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 1 i nadaje mu następującą treść:
1. Przewodniczący Rady Społecznej: Edward Moskalik

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Ewa Ucieklak