główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 24/VII/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 317/L/18 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów

UCHWAŁA NR 24/VII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 317/L/18 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Uchyla się Roczny Program Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały 317/L/18 z dnia 6 listopada 2018 r. i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Ewa Ucieklak