główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR 22/VI/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 262 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm. ).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32 953 950,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym: - dochody bieżące 23 112 312,33 zł
- dochody majątkowe 9 841 638,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34 398 808,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:
- wydatki bieżące 22 424 900,15 zł
- wydatki majątkowe 11 973 908,47 zł

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 444 858,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w 2 940 524,29 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 495 666,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

§ 6.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku w kwocie 11 973 908,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 90 000,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 409 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 489 360,00 zł.

§ 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 68 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62 000,00 zł.

§ 12.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
1. Kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości   2 000 000,00zł.
2. Sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę na :
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 444 858,29 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 78 866,71 zł.

2. Wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 910 000,00 zł.

§ 14.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
3. Emisji papierów wartościowych w kwocie 1 523 725,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 910 000,00 zł.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 17.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak