główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 19/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 19/IV/18
Rady Gminy Janów

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów


Ewa Ucieklak