główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 173/XXIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr 173/XXIX/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 164/XXVIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia
14 grudnia 2004 r w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ,art. 40, art. 41 ust.1 i art, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, doz. 1591 z 2001r. oraz Dz. U. Nr 23, póz. 220
z 2002r, Dz. U. Nr 62 póz. 558, Dz. U. Nr 113, póz. 984, Dz. U. Nr 253, póz. 1271, Dz. U. Nr 214,
póz. 1806 z 2002r., Dz. U. Nr 80, póz. 717 i Dz. U. Nr 182, póz. 1568), art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7 ust.3,
art. 10 ust. 1 i 2, art.14, art. 15, art. 17,18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, póz. 81 ze zmianą z dnia 30 października 2002r. - Dz. U. Nr 200,
póz. 1683), art.1, art.6a ust.4a i ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
Nr 94, póz. 431 z 1993r.) - ze zmianą z dnia 10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200, póz. 1680) i art. 4
ust. 1,4,5 oraz art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, póz.
1682), art. 6 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96,    póz. 874 z 2003r.), art. 4 ust. 1 i art.. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2000r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, póz. 718
z 2000r., Dz. U. Nr 46, póz. 499 z 2001r., Dz. U. Nr 74, póz. 676 i Nr 113, póz. 984 z 2002r., Dz. U.
Nr 65, póz. 595 z 2004 r.) Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta (M. P. Nr 43,
póz. 765 z 2004 r.). Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M. P.
Nr 44, póz. 781 z 2004 r.),0bwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M.P. Nr 43, póz. 753
z 2004 r.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, póz. 794 z 2004 r.).

 

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§ l.

 

W Uchwale Nr 164/XXVIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 rok § 9 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

2. „Opłatę miejscową pobiera inkasent - Stefan Sołtysik, wydając pokwitowanie na
dowód pobranej gotówki."

§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 


Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/