główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2019-2023

Uchwała Nr 15/IV/18
Rady Gminy Janów

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2019-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U z 2018, poz. 994 z późn. zm. ) w związku z  art.17 ust.1 pkt 14, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1508)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 245/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak