Uchwała Nr 172/XXIX/2004 roku Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004

Uchwała Nr 172/XXIX/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 grudnia 2004 roku.

 

 

w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późń. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231
ze zm.)

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

 

  1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
    i poza miejscem sprzedaży nie może być prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie następujących obiektów: przedszkoli, szkół podstawowych i średnich,, placówek oświatowo – wychowawczych, i kulturalnych, gminnych placów zabaw, kultu religijnego, cmentarzy.
  2. Przez „bezpośrednie sąsiedztwo” rozumie się takie usytuowanie wymienionych miejsc, które nie zakłócą normalnego funkcjonowania wskazanych obiektów.

 

§ 2

 

Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się bez zachowania warunku, o którym mowa w § 1, podczas imprez okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy Janów, pod warunkiem uzyskania – w formie decyzji – zgody Wójta określającego dni tygodnia i godziny sprzedaży.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr 135/XXX/93 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lipca 1993 roku
 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 

§ 5

 

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/